Menschen im Projekt


Vorname Name Telefonnummer E-Mail
Dipl. Soz.wiss. Sebastian Jeworutzki 0234 32 22006 E-Mail Projektleitung
Prof. Dr. Cornelia Weins E-Mail Projektleitung
M.A. Sebastian Gerhartz 0234 32 28411 E-Mail E-Learning
M.A. Yvonne Kohlbrunn 0234 32 28442 E-Mail Offene Befragungen, Forschungswerkstatt & Vetretung für das Ressort Praxissemester
M.A. Daniel Weller 0234 32 28483 E-Mail Module & Workshops
B.A. Adrian Neuser E-Mail E-Learning Hilfskraft